Menu

Indkommende forslag til generalforsamlingen 2017

image
24. september 2017 kl. 12:00

Bestyrelsen har 2 ændringsforslag til vores vedtægter.

Det med rødt er det bestyrelsen mener at der skal ændres.

§3

Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 4 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Passive medlemskab kan kun opnås, såfremt man skifter fra et aktivt og fuldgyldigt medlemskab samt ikke er i kontingentrestance.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.

 

§9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med fire ugers varsel ved bekendtgørelse på Tarp Boldklubs hjemmeside, samt ved opslag i Bryndum Hallen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt eller på mail til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, skal disse ligges ud på hjemmesiden sammen med dagsorden sådan, at dette kan ses af medlemmerne senest 2 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer som er fyldt 15 år inden dagen, samt ikke er i kontingentrestance.

For medlemmer som ikke er fyldt 15 år er det forældrene der har en stemme for hvert barn der er medlem og ikke er i kontingentrestance. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.